ชื่อบทความ : ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านเก็มหมู่ที่5และบ้านโคกสูงหมู่ที่6
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม  (บัณฑิตจบใหม่)


การปฎิบัติงาน
ข้าพเจ้า นายชวิน  โกสีนาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากการปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่5 บ้านเก็ม เก็บข้อมูลตามที่ได้รับหมอบหมาย ได้ทราบถึงปัญหาในชุมชน และนำไปสู่การประชุมและร่วมนำเสนอในรูปแบบ SWOT

SWOT Analysis : เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่ง ที่อาจเป็นปัญหา สำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

จากที่ลงพื้นที่สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้

จุดแข็ง
-มีโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชุน
-มีกองทุนหมู่บ้าน
-ผู้นำชุมชนแข็มแข็ง

จุดอ่อน
-ไม่มีผลิตภัณฑ์
-มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก
-หมู่บ้านมีขนาดเล็กและกระจายตัว
-รายได้ไม่เพียงพอ

โอกาส
-หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ(โรงผลิตน้ำดื่ม)
-ชุมชนกำลังพัฒนา

อุปสรรค
-ประสบปัญหาภัยแล้ง
-ประสบปัญหาวาตภัย(พายุฤดูร้าน)
-ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจากโควิด

สรุป
จากการวิเคราะห์โดย SWOT ได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในชุมชน ทำให้หาแนวทางส่งเสริม แก้ไขปัญาต่างๆในชุมชน


ภาพประกอบ

 

 

 


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู