ชื่อบทความ: การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
ชื่อหมู่บ้าน: บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นายชวิน โกสีนาม


ข้อมูลทั่วไป 
          ประวัติ ตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2539
พื้นที่อาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกม้า และ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลประทัดบุ ตำบลจระเข้มาก และ ตำบลเขาพนมรุ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลโคกย่างและหมู่บ้านในการปกครองรวมทั้งสิ้น 4,307คน ชาย 2,095 คน หญิง 2,212 คนจำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,187 หลังคาเรือน
อาชีพ: ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร
อาชีพเสริม: ค้าขาย,รับจ้างทั่วไป
ภาษาที่ใช้: ใช้ภาษาไทยในการติดต่อราชการและใช้ภาษาท้องถิ่นในการในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้แก่ เขมร  ลาว


การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
       ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตำบลโคกย่างมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกันข้าพเจ้าและทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลพื้นที่  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล 16 เป้าหมายและ
แบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 : ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ภาพจากการลงพื้นที่โดยกลุ่ม :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู