ชื่อบทความ : ” ลดจุดด้อย เพิ่มจุดแข็ง ผลิตภัณฑ์ บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง “
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้จัดทำบทความ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


จุดเริ่มต้น
           ตลอดระยะเวลาในการลงพื้นที่ใน หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง ได้ทราบถึงปัญหาทั้งเรื่องรายได้ เรื่องหนี้สิ้น ผลกระทบในการทำเกษตรกร และอื่น ๆ แต่ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังพบถึง “ผลิตภัณฑ์” ของหมู่บ้านโคกสูงนั่นก็คือ “เสือกก” และได้หาข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ที่ผลิตเสื่อกกอยู่นั่นเอง ยังพบปัญหาในการผลิตอยู่หลาย ๆ อย่าง ซึ่งผลกระทบนี้กลับกลายเป็น “จุดอ่อนให้แก่ผลิตภัณฑ์” ซึ่งปัญหาและผลกระทบเหล่านี้เราได้ผนึกกำลังในแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลโคกย่างนำปัญหาและผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านมาประชุมและร่วมนำเสนอในแนวความคิด SWOT ANALYSIS” นั้นเอง

จุดสำคัญ
          จากการนำเสนอปัญหาในแนวความคิด “SWOT ANAYSIS” ไม่ใช่แค่ได้ทราบถึง จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค เพียงแค่นั้นยังรู้วิธีที่จะทำให้เปลี่ยนจุดด้อย กลายเป็นจุดแข็งได้ ก่อนอื่นเรามาทราบถึงปัญหาหลัก ๆ ในเรื่องผลิตภัณฑ์ คือ
     1. ผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่ได้มีการร่วมมือกันภายในหมู่บ้านส่วนมากมักจะเป็นแบบทำการผลิตภายในครอบครัว
      2.ผลิตภัณฑ์ยังขาดตลาดในการขายสินค้า และไม่ทราบถึงในการหาตลาด
ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดจุดอ่อนในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้สร้างรายได้แก่ควรเรือนเท่าที่ควรจากการประชุมและวางแผนจึงได้จะเปลี่ยนจุดอ่อนเหล่านี้กลายเป็นจุดแข็งนั้นเอง โดยการเปลี่ยนเป็นจุดแข็งนั้นจะทำโดยจากการประชุมได้ดังนี้
    1.จะมีการอบรมวิธีการหาตลาดเพื่อการค้าขาย
2. จะต้องดึงการทำงานแบบกลุ่มเข้ามาช่วยในผลิตภัณฑ์เพื่อให้รายได้ได้เกือบทุกครัวเรือน
3. หลังจากรวมจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นจุดเด่นภายในตำบลนั้นเอง

สรุป 
จากการทราบถึงปัญหาในส่วนของเรื่องผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นจุดแข็งดั่งที่กล่าวมานั้นจะทำให้ภายในหมู่บ้านเริ่มมีอาชีพหรือรายได้เสริมภายในครัวเรือนของตนและพร้อมพัฒนาเป็นสู่ความยั่งยืน


ภาพประกอบ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู