ชื่อบทความ : มหาลัยสู่โรงเรียน (ตำบลโคกย่าง)
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้จัดทำบทความ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


ทำไมต้องเรียกว่า ” มหาลัยสู่โรงเรียน “
  จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ภายในตำบลนั้นก็มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์ประกอบในชุมชนหรือตำบล

เนื้อหา
  ” มหาลัยสู่โรงเรียน “ จึงเริ่มมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทางโรงเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของโครงการในการพัฒนา และขอความร่วมมือแก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาจะก่อให้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาครั้งนี้ภายในตำบลโคกย่าง  และอีกหนึ่งที่ประชุมครั้งนี้คือเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เล็งเห็นแล้วว่าโรงเรียนที่อยู่ภายในตำบลน่าจะได้รับผลกระทบในการขาดแคลนด้านอุปกรณ์ป้องกันให้แก่นักเรียนหรือบุคคลกรภายในโรงเรียน  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้มอบอุปกรณ์การป้องกันการแแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ไปด้วยในครั้งนี้


ประมวลภาพ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู