ชื่อบทความ : จุดแข็งของบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียนบทความ : นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


บริบททั่วไปของตำบลโคกย่าง
           ประวัติความเป็นมาตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2539 พื้นที่ตำบลโคกย่างอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 7 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย และบางที่เป็นดินเหนียว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพส่วนใหญ่ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม และรับจ้าง
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกม้า และ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลประทัดบุ ตำบลจระเข้มาก และ ตำบลเขาพนมรุ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


จุดแข็งภายในชุมชน
ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถาม 01 02 06 และ 16 เป้าหมาย ซึ่งมีทั้งจำนวน 126 หลังคาเรือน ซึ่งได้พบว่าหมู่ที่ 6  บ้านโคกสูง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไป  และพบว่ามีจุดแข็งหลายรูปแบบภายในชุมชน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาและดำเนินตามโครงการของทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ” ซึ่งจากการสำรวจพบจุดแข็งของหมู่บ้านโคกสูง ดังนี้
1. คนในชุมชนมีการให้ความร่วมมือภายในชุมชนเป็่นอย่างดี
2. คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเสริมเพื่อมีหารายได้ นอกจากอาชีพเกษตรกร
3. มีผลิตภัณฑ์ของชุมชน คือ “เสื่อกก” และเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนที่ทำ
4. มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อความต้องการคนในหมู่บ้าน
ซึ่งจะเห็นว่าตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้ลงสำรวจภายในหมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง จะพบจุดแข็งหลายอย่างที่พร้อมจะพัฒนาไปตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


ประมวลภาพการปฏิบัติงาน

 


วิดีทัศน์การปฏิบัติงาน


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู