1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์


ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)

ตำบลบลโคกย่าง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร อนาเขตการปกครองมีเนื้อที่ทั้งหมด 44.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,500 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,306 คน 1,220 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพตามลำดับดังนี้ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ


ข้อมูลทั่วไปของบ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

มีพื้นที่ประมาณ 1348 ไร่ พื้นที่อาศัย 92 ไร่ พื้นที่การเกษตร 1221 ไร่เเละพื้นที่สาธารณะ 35 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร


การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล

ข้าพเจ้านายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตำบลโคกย่างมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกันข้าพเจ้าและทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) แบบฟอร์ม 06 เก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย และได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆและความต้องการของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน


รูปภาพการลงปฎิบัติงาน


 

อื่นๆ

เมนู