โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
​ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
๑. ความเป็นมา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอประโคนชัย ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้มีการปรับปรุงต่อเติมตัวอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้างยาว ๘x ๒๕ เมตร ภายในอาคารมีลักษณะคับแคบ เนื่องจากมีปริมาณเอกสารและจำนวนประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เอกสารได้รับความเสียหาย ดังนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย แห่งใหม่ขึ้น พร้อมด้วยรั้วรอบสำนักงาน เสาธง ห้องน้ำประชาชน ถนนรอบสำนักงาน เป็นต้น ตั้งอยู่บนบริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองแซซัน หมู่ที่ ๘ ถนนพุทธรัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๓-๒-๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตตามมาตรา ๙ ได้มีมติอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย แห่งใหม่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ทดแทน อาคารหลังเดิมซึ่งมีลักษณะคับแคบและทรุดโทรม ตามแบบก่อสร้างของกรมที่ดินเลขที่ ๑-๒๖/๔๒ , ๕๙-๔๔
๑๒๐-๓๕, ๖๑-๔๔ และ ๐๕-๕๓ และแบบก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ ยผจ.บร. ๑๒/๒๕๕๓ , ๑๓/๒๕๕๓ และ ๓๐/๒๕๕๓
๒. เพื่อรองรับปริมาณเอกสารที่เพิ่มมากขึ้น อำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากสถานที่กว้างขวางกว่าเดิม
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัย
๔. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านอาคารสถานที่และเพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกรมที่ดิน

อื่นๆ

เมนู