ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร
แม้ไม่ใช่คนที่กำลังหาซื้อที่ดินก็อาจจะคุ้น ๆ กับชื่อ “ส.ป.ก. 4-01” ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นเอกสารสิทธิที่ภาครัฐให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน

ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถซื้อขายได้หรือไม่
เนื่องด้วยเป็นคำถามเชิงกฎหมาย ผู้เขียนจึงขอนำมาตรากฎหมายมาให้อ่านกันครับ โดยที่ดิน ส.ป.ก. จะเกี่ยวข้องกับ มาตรา ๓๙ ระบุไว้ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ดิน ส.ป.ก. เปลี่ยนเป็นโฉนดได้หรือไม่
ปิดท้ายกันด้วยข้ออ้างของผู้ขายที่มักบอกว่า ที่ดินลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ ที่ดินใกล้เคียงได้รับโฉนดกันทั้งหมดแล้ว อาจจะจริงที่ว่าที่ดินใกล้เคียงเป็นโฉนด แต่นั่นอาจจะเป็นโฉนดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นได้ครับ ตามกฎหมายแล้วที่ดินแปลงใด ๆ ย่อมเป็นสิทธิ์ในรูปแบบที่ดินแปลงนั้น ๆ จะไม่สามารถมาเทียบเคียงกับที่ดินแปลงข้างเคียงได้ ผู้เขียนเคยไปซื้อที่ดินในชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ดินแปลงติด ๆ กัน แต่กลับมีสิทธิ์หลายรูปแบบมากครับ ทั้งที่ดินโฉนด ที่ดินป่าไม้ ที่ดินราชพัสดุ ทั้ง ๆ ที่อยู่ติด ๆ กันทั้งหมดเลย
อ้างอิง https://www.banidea.com/sor-por-kor-land/

อื่นๆ

เมนู