ชื่อบทความ : ID02 – ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวชุติพร  โพยประโคน

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวชุติพร  โพยประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

ข้าพเจ้าได้มีการร่วมประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน U2T และนักศึกษาได้รับผิดชอบหมู่ 4 ในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็น

-ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

-แหล่งท่องเที่ยว

-ที่พัก/โรงแรม

-ร้านอาหารในท่องถิ่น

-อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-พืชในท้องถิ่น

-สัตว์ในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-แหล่งน้ำในท้องถิ่น

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน อาจทำให้การเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ไม่สะดวกมากนัก

และได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ณ ศาลา หมู่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพี่ๆ บัณฑิตให้มีการสรุปข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 ของหมู่ 2 ใน Excel เพื่อพี่ๆ บัณฑิตจะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล จากแบบสำรวจข้อมูล 01 โดยใช้โปรแกรมช่วย SPSS ต่อไป

ภาพประกอบ

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู