ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายณัฐกร ทิพย์อักษร

ประเภท : นักศึกษา

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านตาจรู๊ก เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ รายรับไม่พอกับรายจ่าย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ไม่สามารถไปหาอาชีพเสริมได้เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิค 19

อื่นๆ

เมนู