ชื่อบทความ : ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : น.ส.นิศาชล ทองเกลี้ยง

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 
       ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านบัวพระ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 01 และ 02 ในพื้นที่หมู่ที่3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลประชากรของหมู่ที่3 บ้านบัวพระ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กซึ่งมีเพียง 61 หลังคาเรือน จากที่ได้ลงพื้นที่จากการลงพื้นที่สำรวจพบ ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน มีทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ การมีอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ไม่สามารถไปหาอาชีพเสริมได้เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิค 19
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆและความต้องการของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพจากการลงพื้นที่

โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู