ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2539

พื้นที่

ตำบลโคกย่างอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 7 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย และบางที่เป็นดินเหนียว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกม้า และ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลประทัดบุ ตำบลจระเข้มาก และ ตำบลเขาพนมรุ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม รับจ้าง

 

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4 หลังคาเรือน

 

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทางประโคนชัย – เขาพนมรุ้ง ซึ่งห่างจากตัวอำเภอประโคนชัยประมาณ 8 กม. ถึงตำบลโคกย่าง

อื่นๆ

เมนู