ชื่อบทความ : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ที่ 6 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง  (บัณฑิตจบใหม่)

ข้าพเจ้า นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  งานที่ได้รับหมอบหมายงานในเดือนนี้ คือการวิเคาระห์ข้อมูลและสรุปผล จากแบบสำรวจข้อมูล 01 โดยใช้โปรแกรมช่วย SPSS และข้อมูลที่ได้รับหมอบหมายให้วิเคาระห์ คือข้อมูลหมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในหมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 55 ครัวเรือน และข้อมูลอื่นๆ เช่น จำนวนชายหญิง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษา เป็นต้น จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ SPSS พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นเพศชายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 61-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.3 นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และมารายงานผลให้ทราบในเดือนต่อไป

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู