ชื่อบทความ : ID02 – สรุปและร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลปฎิบัติงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564  จากการได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งเดือนนี้ข้าพเจ้า ผู้ปฎิบัติงานท่านอื่น และอาจารย์ประจำตำบลโคกย่าง ได้มีการประชุม ร่วมกันสรุป และวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบวิเคราะห์ SWOT หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้
Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้
Threats – อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ

การวิเคราะห์ SWOT หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้

  • จุดแข็ง

– ทำน้ำดื่ม pig

– ทำปุ๋ยคอก (ธรรมชาติ)

– ประชากรในหมู่บ้านทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก

– มีคลอง คูน้ำ

– ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

  • จุดอ่อน

– แหล่งเก็บน้ำแห้งไม่ค่อยมีน้ำ

– ไม่มีวัยทำงานอยู่ในหมู่บ้าน

– ไม่มีวัด

– ไม่มีโรงเรียน

– ไม่มีตลาดชุมชน

– ไม่ค่อยมีความร่วมมือในชุมชน

– ไม่มีอนามัยในชุมชน

  • โอกาส

– การกระจายรายได้ของชุมชนผ่านการขายน้ำดื่ม

– มีเส้นทางที่มีโอกาสสร้างรายได้ของชุมชน

  • อุปสรรค

– คนไม่อยู่บ้านทำให้เก็บข้อมูลยาก

– สภาพถนนที่ขรุขระ

– บุคคลในหมู่บ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

รูปภาพการวิเคราะห์ SWOT

อื่นๆ

เมนู