สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ​​จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการเพิกถอนและแก้ไขการจดทะเบียนหรือรายการจดทะเบียนดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า พิจารณาการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับการศาสนาคนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการทะเบียนที่ดิน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานออกเป็น  ฝ่าย  ส่วน ดังนี้

          ​๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปการจัดทำงบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคล และอาคารสถานที่ของสำนักรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น

          ​๒. ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และพิจารณาปัญหาหรือข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งงานออกเป็น ๒กลุ่ม คือ

               ๒. กลุ่มมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางระเบียบ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและพิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อให้การจดทะเบียนเป็นไปตามหลักการทะเบียนที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น พิจารณาเพิกถอนแก้ไขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

               ๒. กลุ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบ รูปแบบและวิธีการในการ​​​จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น

          ๓ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดสิทธิในที่ดิน และการควบคุมรักษาทะเ​บียนที่ดิน          ​​แบ่งงานออกเป็น ๑ กลุ่ม ๑ฝ่าย คือ

               ๓. กลุ่มกำหนดสิทธิในที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การจัดทำทะเบียนสิทธิในที่ดิน และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า

               ๓. ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์และแก้ไขสิ่งสำคัญต่าง ๆ ตรวจสอบและแก้ไขทะเบียนสิทธิครอบครองให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พัฒนาและวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบที่ดินและหนังสือ​แสดงสิทธิ รวมทั้งทักท้วงข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดิน (ท.ด.๑) ประเภทต่าง ๆ

อ้างอิงจาก Department of Lands

อื่นๆ

เมนู