ชื่อบทความ : EP.07 การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชื่อพื้นที่ : โรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย ภานุเดช  หาญฉิมพลี


การทำความสะอาดโรงเรียน

                     เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุจบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น จึงทำให้โรงพยาบาลมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการรับจำนวนผู้ติดเชื้อได้ซึ่งเกินศักยภาพการจัดระบบบริการในโรงพยาบาล ทั้งนี้จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลนอกสถานพยาบาล ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือที่เรียกว่า “โรงพยาบาลสนาม” หมายถึง สถานที่ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกย่างก็เป็นหนึ่งในนั้น การเตรียมสถานที่ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อจึงเป็นกิจกรรมจิตอาสาจากกลุ่ม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ช่วยทำความสะอาดสถานที่และจัดเตรียมสถานที่ในการรับผู้ติดเชื้อจากที่อื่นและผู้เดินทางมายังที่นี่อีกด้วย

 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

                       1. จัดตั้งระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI (Patient Under Investigation: ผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอนสวนโรค) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัยดูแลรักษาแบบ One Stop Services
2. สามารถรับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง
3. ใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤต จนดีขึ้นแล้ว
สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่ง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ภายใต้การทำงานร่วมกันผู้เชี่ยวชาญ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านระบาดวิทยา ทั้งทีมทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ  กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นต่างๆ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตให้จัดตั้งได้ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีการจัดโซนนิ่งให้ห่างจากชุมชน อาคารมีระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ การไหลเวียนของอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์ทำงานประจำและต่อเนื่อง เป็นต้น


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู