ชื่อบทความ : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง (บัณฑิตจบใหม่)

ติดตามผลิตภัณฑ์
       สืบเนื่องมาจากกิจกรรมครั้งก่อน ทางทีมงานและอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโคกย่าง ได้มีการจัดอบรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้กับทางชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมงานและอาจารย์เลือกมานั้นคือ การทอเสื่อกกและการแปรรูปเห็ด ซึ่งได้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และได้มีการทำลวดลายของการทอเสื่อ มีการยกลายตามที่ได้ให้ลวดลายมา และเดือนกันยายนได้มีการติดตามการดำเนินงานการทอเสือกกกับทางชุมชนเพื่อติดตามความคืบหน้าของการทอเสื่อกก

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคืออะไร… คือ ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน มีภูมิปัญญาทองถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะ อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
       เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
       เครื่องหมายการรับรองคุณภาพที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
มีลักษณะเป็นรูปมือประสานต่อเนื่องกันภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงเป็นมุม 45 องศา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คืออะไร ???
การให้การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยผู้ทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาม มผช.
ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
– ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย
– ผลิตภัณมีคุณภาพสม่ำเสมอ
– ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
– สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ
– เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งตรวจ (ผลิตภัณฑ์จากกก)
คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทั่วไป : ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไม่มีรอยแตก ขาด ราหรือตำหนิที่เกิดจากการทำลายของแมลงปรากฏในชิ้นงานให้เห็นเด่นชัด ยกเว้นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นลักษณะเฉพาะชิ้นงานซึ่งไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน
การประกอบ (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย สวยงาม ติดแน่น เหมาะสมกับชิ้นงาน ไม่มีกลิ่นสารเคมีและรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
การเย็บ (ถ้ามี) การเก็บริม (ถ้ามี) เรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอ ริมเรียบแน่น ไม่ย้วย หลุดลุ่ย
ลวดลาย (ถ้ามี) สวยงาม ตรงตามลักษณะของลวดลาย
สี (ถ้ามี) ติดแน่น ไม่หลุดลอกติดมือ หรือเปรอะเปื้อน
การเคลือบผิว (ถ้ามี) เรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด ลอก

ภาพการทำกิจกรรมอบรมออนไลน์

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู