ชื่อบทความ: ID02 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช.)
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาว ธัญลักษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท: ประชาชน

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564 ทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) โดยมีอาจารย์ประจำตำบลและวิทยากรให้ความรู้ทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อให้ความรู้แก่ สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก และกลุ่มเพาะเห็ด เพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน

     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน เป็นข้อกำหนดที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับสภาพการผลิตของชุมชน เครื่องหมาย มผช. ให้การรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) โดยจะมีเงื่อนไขการรับรอง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และต่างจากการให้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสมอ. จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

     ประโยชน์ที่ได้รับจาก มผช
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น และคุณภาพสม่ำเสมอ
3. สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด
4. สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าคัดเลือก OTOP Product Champion (ระดับดาว)
5. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่นวข้อง

 

       ภาพบรรยาศการประชุมออนไลน์

            
                   

ติดตามผลการทอเสื่อกกในชุมชน
เป็นการติดตามการทดลองทอเสื่อกกจากสีธรรมชาติและทดลองนำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนมาทอเป็นลวดลายบนเสื่อ

                      

               

_____________________________________________________________________________________________

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู