ชื่อบทความ :  ID02 – อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนผู้สร้างผลิตภัณฑ์ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่


อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนผู้สร้างผลิตภัณฑ์
ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

         เนื่องด้วยชุมชนตำบลโคกย่างมีผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันทำแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และชาวบ้านยังขาดมีความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (มผช)  การสร้างอัตลักษณ์ โลโก้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ใด้มากขึ้น ทางคณะผู้ดำเนินประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้มาเผยแพร่สู่ชมชนให้แก่ผู้สร้างผลิตภัณฑ์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายโดย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมผลิตและพัฒนาอุตสาหกรมม สำนักงานอุตสาหกรรมชุมชน และอาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แต่เนื่องสถานการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถรวมตัวกันได้ทางทีมผู้ดำเนินงานและคณะได้ทำการแบ่งทีมทั้งหมด 3 ทีมด้วยกัน ได้แก่ ทีมหมู่ที่ 2 , หมู่ที่7 และหมู่ที่ 8 ได้ทำการจัดอบรมในระบบออนไลน์โดยใช้ google meet ในการอบรมในครั้งนี้

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่
– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช)
– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์


         กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช)
     มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน เป็นข้อกำหนดที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับสภาพการผลิตของชุมชน เครื่องหมาย มผช. ให้การรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) โดยจะมีเงื่อนไขการรับรอง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และต่างจากการให้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสมอ. จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

วัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญคือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง
2. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
3.สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. เน้นให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน
5. สนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
6. ให้ความสำคัญของการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภาพมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์มีการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองสร้างงานสร้างรายได้

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความลอดภัย
2.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ
3.ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
4.สร้างความเชื่อมั่น และความเชื่อถือ
5.เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น


          กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม

             จากความหมายพอสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึง เรื่องของวิทยาศาสตร์ และเรื่องของศิลปะที่ใช้เพื่อการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องมีต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป
ที่มา : https://arch.kku.ac.th/student/?p=12720
วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
3.เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า
4.เป็นตัวชี้บ่งและสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์ 

5.เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า  เมื่อบรรจุภัณฑ์ดีย่อมมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้าสูงขึ้น

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


กิจกรรมเพิ่มเติมติดตามผลการทอเสื่อกก

 

อื่นๆ

เมนู