ชื่อบทความ : “ประชุมหารือโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโคกย่าง”
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


ในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีเป้าหมายให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ทางทีมงานและอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโคกย่าง ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งที่โดดเด่นในตำบลโคกย่าง ได้แก่
1.โคก 2.รวงข้าว 3.ศาลเจ้า 4.ต้นกก 5.ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
6.ข้าวหลาม 7.ศิลาแลง 8.เม็ดมะค่าโมง 9.เสาคล้องช้าง 10.เห็ด
สรุป หลังจากการวิเคาระห์หาจุดเด่นของตำบลโคกย่างเพื่อนำมาออกแบบโลโก้ ก็ได้ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เอกลักษณ์เฉพาะตำบลโคกย่างว่า “จะเออล” ในภาษาท้องถิ่นนั้นแปลว่าโคกย่าง
ภาพกิจกรรม


เก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการและสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ 1.พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่เหมาะสม 2. ประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม แบบสอบถามขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูลที่นำไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ตำบลเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ลูกจ้างโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ครอบครัวลูกจ้าง
กลุ่มเป้าหมายที่ 4 ชุมชนภายใน
กลุ่มเป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายนอก
กลุ่มเป้าหมายที่ 6 อาจารย์ดูแลโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่ 7 เจ้าหน้าที่โครงการ USI
กลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล
กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายที่ 10 อปท.
กลุ่มเป้าหมายที่ 11 เอกชนในพื้นที่

โดยมีทั้งหมด 11 แบบสอบถาม ผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับมอบหมาย ก็จะไปเก็บข้อมูลให้ครบแล้วบันทึกลงระบบ


ประชุมเตรียมงานกิจกรรมยกระดับท่องเที่ยว
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู