ชื่อบทความ : ID02 – การประชุมออกแบบ “โลโก้” ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี   อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                     ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย                              ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้


 การประชุมและปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันออกแบบ “โลโก้” ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

          สืบเนื่องจากได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทางอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกย่าง จึงได้มีการประชุมและร่วมกันออกแบบ “โลโก้” ให้กับชุมชนในตำบลโคกย่าง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลโคกย่าง โดยได้นำจุดเด่นในตำบลโคกย่างมาถอดแบบ ได้แก่ โคก,เห็ด, รวงข้าว,  ต้นกก, เสาคล้องช้าง, ข้าวหลาม,เม็ดมะค่าโมค, ศาลเจ้า, ก่อเจดีย์ทราย และศิลาแลง นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยกันออกความคิดเห็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและได้ชื่อแบรนด์ว่า “จะเออล” ซึ่งมาจากภาษาเขมรคำว่า โคกย่าง นั้นเอง

รูปภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

 

 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI

          ทางอาจารย์ได้มอบหมายงานให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI โดยได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลที่ 1. ตำบลเป้าหมาย ซึ่งได้เก็บข้อมูลดังนี้

รูปภาพประกอบ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู