ชื่อบทความ:“การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล.โคกย่าง”
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี (บัณฑิตจบใหม่)


          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลโคกย่าง อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากกิจกรรมอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังนั้นทางอาจาร์ประจำตำบลและทีมงานจึงมีการประชุมออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้นำจุดเด่นในตำบลโคกย่างมาถอดแบบ ได้แก่ โคก,เห็ด, รวงข้าว,  ต้นกก, เสาคล้องช้าง, ข้าวหลาม,เม็ดมะค่าโมค, ศาลเจ้า, ก่อเจดีย์ทราย และศิลาแลง นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยกันออกความคิดเห็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและได้ชื่อแบรนด์ว่า “จะเออล” ซึ่งมาจากภาษาเขมรคำว่า โคกย่าง นั้นเอง


รูปภาพประกอบ

กิจกรรมเก็บข้อสำรวจจากแบบสอบถามU2T-SROI
      ทางคณะอาจารย์และทีมงานได้ประชุมนัดหมายและมอบหมายงานให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI และการปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้สำรวจความคิดเห็นจากชุมชนภายใน โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจาก คุณลุงรามกิตติ ราชประโคน ร้านขายอาหารตามสั่ง


รูปภาพประกอบ

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ:การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู