ID-02 โลโก้ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบทความ :  ID02- โลโก้ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก
ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่


การประชุมออกแบบโลโก้
โลโก้ที่ดีจะต้องเป็นโลโก้ที่สามารถจดจำได้ง่ายเมื่อแรกเห็น และสามารถติดตาผู้บริโภคได้ทันที  โลโก้เหล่านี้ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากในการดึงแบรนด์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งและทำให้ลูกค้าสนใจรวมไปถึงเพิ่มยอดขายได้    การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกย่างนั้น นำจุดเด่นของตำบลโคกย่างมาใช้ในการออกแบบโลโก้ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลโคกย่าง ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจและเป็นที่จดจำ
จุดเด่นที่น่าสนของตำบลโคกย่าง
1.ภูมิศาสตร์ของตำบลโคกย่างเป็นพื้นที่โคกสูง          2.เกษตรกรนิยมทำนาปลูกข้าว
3.ต้นกก                                                                         4.เสาคลองช้าง
5.ข้าวหลาม                                                                  6.เม็ดมะค่าโมง
7.ศาลเจ้า                                                                      8.ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
9.ศิลาแลง

            จากสิ่งที่น่าสนใจของตำบลโคกย่าง ทีมงามของเราจะนำสิ่งน่าสนใจเหล่านี้มาออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกย่าง ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นดึงดูดลูกค้าได้


เก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย u2t
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการและสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้
1 พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่เหมาะสม
2 ประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ
คณะผู้เก็บข้อมูลได้ทำการศึกษาถึงข้อมูลของการดำเนินโครงการเพื่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการและนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทางรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกการประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถามขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูลที่นำไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไป
กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ตำบลเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ลูกจ้างโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ครอบครัวลูกจ้าง
กลุ่มเป้าหมายที่ 4 ชุมชนภายใน
กลุ่มเป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายนอก
กลุ่มเป้าหมายที่ 6 อาจารย์ดูแลโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่ 7 เจ้าหน้าที่โครงการ USI
กลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล
กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายที่ 10 อปท.
กลุ่มเป้าหมายที่ 11 เอกชนในพื้นที่
เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนากลไกการพัฒนาการติดตามและการประเมินผลทางสังคม รายการเก็บข้อมูลสอบถามในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม  รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม


ประชุมเตรียมงานกิจกรรมยกระดับท่องเที่ยว

เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวคิดค้นหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว ทำเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนตำบลโคกย่าง กิจกรรมพัฒนาการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์  กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการและกิจกรรมนักสื่อสารกิจกรรมแนวทางใช้สื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู