ชื่อบทความ: กิจกรรมค้นหาอัตลักษณ์เพื่อสร้างโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:  นาย ปรีชา มะลิซ้อน
ประเภท :  ประชาชน 


“ค้นหาอัตลักษณ์เพื่อสร้างโลโก้(logo)ตราสินค้าผลิตภัณฑ์”

         สืบเนื่องจากการทำกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วประเทศ)ที่ผ่านมานั้นทีมงานภายในตำบลได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลโคกย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด เป็นต้น จากนั้นทางคณะอาจารย์ประจำตำบลและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการค้นหาอัตลักษณ์เพื่อสร้างโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกย่าง สืบเนื่องจากการลงพื่นที่ที่ผ่านมาทีมงานตำบลโคกย่างได้ทราบถึงบริบทภายในชุมชน เช่น วัฒนธรรม การกิน การแต่งกาย ประเพณี การทำเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง และภูมิศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

 1. ภูมิศาสตร์ ตำบลโคกย่างมีพื้นที่ภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเนินโคกสูง
 2. การทำเกษตร พื้นที่ส่วมมากการทำเกษตรปลูกข้าวเป็นหลัก
 3. การแต่งกาย ชายนุ่งผ้าขาวม้า หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผ้าถุง
 4. อาหารการกิน ข้าวสวย ตำน้ำพริก เมนูจำพวกเห็ด ผักปลอดสารพิษ
 5. ประเพณี ประเณีเทศก์มหาชาติ ประเพณีเผาข้าวหลาม ประเพณีรำโตรด(ช่วงเดือนเมษาของทุกปี) ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
 6. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทอเสื่อกก ทำข้าวเกรียบเห็ด
 7. สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ศาลเจ้าตาเสาร์ ศาลเสาคล้องช้าง หนองกก ศาลต้นมะค่าโมง(ภาษาเขมรเรียกต้นเบง) หินศิลาแลง

จากการประชุมข้างต้นทางคณะอาจารย์ประจำตำบลได้ให้ทีมงานสร้างแบบโลโก้(Logo)ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

       

       

       

กิจกรรมเก็บข้อสำรวจจากแบบสอบถาม

ทางคณะอาจารย์และทีมงานได้ประชุมออนไลน์นัดหมายและมอบหมายงานให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกับ9กลุ่มเป้าหมายภายในตำบลโคกย่าง ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายประธานวิสาหกิจชุนชน/เกษตร
 2. ลูกจ้างโครงการ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา/บัณฑิต/ประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้าง กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุนชนภายใน กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 5. ชุมชนภายนอก กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน
 6. ผู้แทนตำบล กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต ประจำตำบล
 7. หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่นโรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ.สต
 8. อปท. กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน อปท.มีส่วนร่วมดำเนินการกับโครงการเช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อ.บ.ต/เทศบาลตำบล
 9. เอกชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย  บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง/หจก./บริษัทภายในตำบล

รูปภาพประกอบ

       


          โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

         ชื่อโครงการ : การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู