ชื่อบทความ :  ID02 – ถอดแบบอัตลักษณ์จากชุมชนเพื่อสร้างตราสินค้า (LOGO)
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่


 

ID02 – ถอดแบบอัตลักษณ์จากชุมชนเพื่อสร้างตราสินค้า (LOGO)
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 


          กิจกรรมการถอดแบบอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีมย์
หลังจากทางผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง มีการลงพื้นที่สำรวจ สังเกต และสอบถามถึงสถานที่สำคัญ สิ่งของ สินค้าที่โดดเด่นประจำตำบล ได้ข้อมูลมาดังนี้
– โคก ตามชื่อตำบลบ้านโคกย่าง
– เม็ดมะค่าโมง ที่พบมากในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกเบง (มะค่าโมงเรียกตามพื้นถิ่นคือต้นเบงหรือเดิมเบง)
– รวงข้าว ในตำบลมีการปลูกข้าวภูเขาไฟ
– ศาลเจ้าซึ่งเป็นสถานที่บูชาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
– ต้นกก ในตำบลโคกย่างหลายๆพื้นที่มีกกเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการทอเสื่อจากกกเป็นอาชีพในหลายๆชุมชนของตำบล แต่เนื่องจากปัจจุบันต้นกกเริ่มหายากขึ้นจึงเหลือเพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง , หมู่ที่  7 บ้านตะโก , หมู่ที่ 8 บ้านโคกเบง
– เสาตะลุงช้างหรือเสาคล้องช้าง ถูกค้นพบในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านตะโก คุ้มหนองกก จำนวน 2 ต้นด้วยกัน แต่ปัจจุบันได้เหลือไว้ให้ดูเพียง 1 ต้น และอีก 1 ต้นได้นำไปเก็บไว้ในอำเภอบ้านกรวด (ตามคำบอกเล่าของคนในชุมชน)
– ประเพณีการก่อเจดีย์ทราย  1 ปี มีหนึ่งครั้งในช่วงเมษายนของทุกปี
– การเผาข้าวหลาม
– หินศิลาแลง สภาพสมบูรณ์ ที่พบในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านโคกเบง
– เห็ด จากชุมชน เนื่องจากมีการเพาะเห็ดเป็นจำนวนมากใน หมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง
และทางทีมออกแบบจะจัด


หลังจากได้ทำการประชุมทางทีมงานได้แบ่งหน้าที่ในการออกแบบสัญลักษณ์ตราสินค้าประจำตำบลโคกย่าง และทำการร่างแบบลงในโปรแกรมการออกแบบและประชุมเพื่อคัดแบบและพัฒนาต่อไป


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู