1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
 4. ID02-ยกระดับชุมชนสู่ระดับการท่องเที่ยว จากภูมิลำเนาสู่ภูมิปัญญาต่อยอดเป็นความภูมิใจของชุมชน และการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ

ID02-ยกระดับชุมชนสู่ระดับการท่องเที่ยว จากภูมิลำเนาสู่ภูมิปัญญาต่อยอดเป็นความภูมิใจของชุมชน และการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ

ชื่อบทความ: กิจกรรมส่งเสริมยกระดับชุมชนสู่ระดับการท่องเที่ยว จากภูมิลำเนาสู่ภูมิปัญญาต่อยอดเป็นความภูมิใจของชุมชน และการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวจิราพร ปิ่นประไมล์

ประเภท: บัณฑิตจบใหม่

ยกระดับชุมชนสู่ระดับการท่องเที่ยว

ในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ในความแตกต่างล้วนมีความน่าทึ่งในตัวของมัน เฉกเช่นกับตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนไม่ใหญ่มากนัก แต่กลับมีภูมิปัญญาที่มีความน่าสนใจหลายสิ่ง ชาวบ้านมองเป็นเพียงเรื่องปกติในชุมชน จึงไม่มีหน่วยงานใดให้ความสำคัญเท่าที่ควร

เมื่อมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เกิดขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน เช่น การทอเสื่อ การเพาะเห็ด เป็นต้น ทางโครงการจึงเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ความถูกต้องในการทำชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

วิทยากรให้ความรู้โดยการยกตัวอย่างหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีภูมิปัญญาชัดเจนและยกระดับให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชมและเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชน เช่น ตำบลโคกเมือง การทำโฮมสเตย์ที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดผู้คนใช้บริการ สินค้า OTOP ข้าวปลูกในดินภูเขาไฟ ซึ่งตำบลนี้สามารถใช้กลยุทธ์ในการใช้ชื่อสินค้าเพื่อเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และทั้งนี้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและแหล่งสถานที่น่าสนใจกันและกัน โดยคนในชุมชนและสมาชิกในโครงการแบ่งกันเป็นกลุ่ม เพื่อเสนอความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความน่าสนใจในชุมชมของตนเอง

 • วัตถุประสงค์
  1.เพื่อคนในชุมชนมีรายได้ในครอบครัวและชุมชน
  2.เพื่อความภาคภูมิใจในทรัพยากรของชุมชน
  3.เพื่อต่อยอดสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถส่งออกไปนอกชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  1.รายได้ครอบครัวและชุมชนเพิ่มขี้น
  2.ทรัพยากรได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  3.เป็นที่รู้จักนอกชุมชน
 • ข้อคิดเห็น
  ชาวบ้านและหน่วยงานในชุมชนควรตระหนักถึงการยกระดับชุมชนให้เป็นที่รู้จักนอกชุมชน การสนับสนุนของคนในชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญของชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเป็นที่รู้จักในชุมชนท่องเที่ยวได้

การยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงแค่รายได้เข้าครอบครัวและชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้นอกชุมชนเห็นว่าชุมชนนั้นมีทรัพยากร สินค้า และสภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกตำบลหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์

น้ำหมักชีวภาพ

จากการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นในการเพาะปลูก เช่น ข้าว ผักสวนครัว เป็นต้น ล้วนมีกรรมวิธีการปลูก การดูแลรักษาให้พืชเจริญเติบโต เพื่อใช้ในการจำหน่ายหรือประกอบอาหารในครัวเรือน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จึงเล็งเห็นความสำคัญที่มีแต่เดิมของชุมชนบ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อยอดการเพาะปลูก โดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก เพื่อให้ชาวบ้านในฐานะเกษตรกรของตำบลเข้าถึงการทำน้ำหมักชีวภาพอย่างแท้จริง

 

 • สูตรการทำ “น้ำหมักชีวภาพ” โดยสังเขป

เป็นการทำจากหน่อกล้วย หรือเรียกว่า “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” มีวัสดุดังนี้

 1. หน่อกล้วยขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม
 2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
 3. น้ำฝนหรือน้ำประปา ซึ่งต้องไม่มีคลอรีน 3 ลิตร
 4. EM 3 ฝา
 5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู