ชื่อบทความ : การทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน                ชื่อพื้นที่ : บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :  กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ                                                                                                                                                                            ข้าพเจ้า ทีมงาน และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดร่วมกิจกรรม “โครงการการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน “ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชน  และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแนวทางในการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองและเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อปุ๋ย และเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรแบบไม่มีสารเคมี                                การทำปุ๋ยใช้วัสดุที่มีในครัวเรือนดังนี้  หน่อกล้วย  กากน้ำตาล  ฟาง  แกลบ น้ำเปล่า                                                                                                           วิธีทำ                                                                                               – หั่นหรือสับหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆ                                                            – กากน้ำตาล ผสมน้ำ คนให้เข้ากัน                                                                – นำหน่อกล้วยสับแล้ว ใส่ในถังพร้อมน้ำเปล่าทั้งหมด และส่วนผสมกากน้ำตาล ฟาง  แกลบ ผสมให้เข้ากัน                                                                            – ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในที่ร่ม ระหว่างการหมักคนหรือกวนทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เพื่อการระบายก๊าซและทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดีขึ้น                                         – หมักนาน 15-30 วัน กรองน้ำใส่ขวดไว้ใช้ได้                                            น้ำหมัก 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 100 ลิตร ใช้ฉีดพ่นลงดิน จะทำให้ดินร่วนซุย ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตให้ผลผลิตที่มากขึ้น และปลอดสารพิษอีกด้วย

 

ภาพประกอบ : การอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน

       

           ทั้งนี้คนในชุมชนบ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีการปลูกผักเพื่อทานเองในครัวเรือนและจำหน่ายด้วย ซึ่งเป็นการดี ที่ทีมงานจากโครงการ U2T ได้จัดกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ จากวัสดุที่มีอยู่แล้วในครัวเรือน ชาวบ้านก็สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพราะการทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แถมผักก็ยังปลอดภัยไม่มีสารเคมีอีกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้พืนผักเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นด้วย

 

 

ภาพประกอบ : ผักปลอดสารบ้านตาจรู๊ก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

         

          ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อลงระบบ CBD เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม เพื่อให้ได้ข้อมูลทั่วไปให้มากที่สุด เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาตำบลโคกย่างต่อไป

   

ภาพประกอบ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และกรอกข้อมูลลงระบบ CBD

การยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน
             ในกิจกรรมครั้งนี้ ทีมงาน U2T และคณะอาจาจารย์ ประจำตำบลโคกย่าง ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน เกี่ยวกับการสร้างจุดเด่นและพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ในตำบลให้น่าสนใจ เป็นที่จดจำ และการให้ความรู้ในการวางแผนในการเตรียมความพร้อมสู่ตำบลแห่งการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวระดับชุมชนต่อไป

   

 

ภาพประกอบ : กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

——————————————————————————————————————————————

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู