ชื่อบทความ:ID02-กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนและการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
                                                        พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
                                                        ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี (บัณฑิตจบใหม่)


กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน
    การท่องเที่ยว คือการท่องเที่ยวที่นึกถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนมีบทบาทในการจัดการ ดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ในครั้งนี้ทีมงานและอาจาร์ประจำตำบลโคกย่างได้การเชิญนัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับการสร้างจุดเด่นหรือพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ในตำบลการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ การให้ความรู้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว เป็นต้น

รูปภาพประกอบกิจกรรม


กิจกรรมการปุ๋ยหมักชีวภาพ
    ปุ๋ยหมักชีวภาพคือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพช่วยในการ ปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นอาหารแก่พืช
หลักการใช้
1.ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลงปลูกผักทุกชนิดในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

2.พืชผักอายุเกิน2 เดือน เช่น กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว แตง และฟักทอง ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพคลุกกับดินรองก้นหลุม ก่อนปลูกผักประมาณ 1 กำมือ
3.ไม้ผลควรรองก้นหลุมด้วยเศษหญ้าใบไม้แห้ง ฟางและปุ๋ยหมักชีวภาพ1-2 กิโลกรัมสำหรับไม้ผลที่ปลูกแล้วใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ
แนวทรงพุ่ม 2กก.ต่อ1ตารางเมตรแล้วคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้งหรือฟางควรใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเดือนละ1 ครั้งๆละ1กำมือ
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ
1. ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น

2. เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
3. เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
4. การระบายอากาศของดินและรากพืชแผ่กระจายได้ดีขึ้น
5. ดินค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารพืชและลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช
รูปภาพประกอบกิจกรรม

     
 


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู