ชื่อบทความ : EP.10 กิจกรรมปฏิบัติทำเส้นทางท่องเที่ยว
ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภานุเดช หาญฉิมพลี


 

กิจกรรมปฏิบัติทำเส้นทางท่องเที่ยว

                  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถูกพัฒนามาขึ้นอย่างแพร่หลายในพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวตามกระแสโลกที่ต้องการ แต่ท่ามกลางกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและผกผันนั้น ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็๋งอย่างยั่งยืน เนื่องจากทุนทางสังคมหมายถึงความร่วมมือร่วมใจของคนที่ทำให้คนเกิดความร่วมมือระหว่างคนหรือสถาบัน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และท้ายที่สุดจะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งหากกล่าวถึงตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีความหลากหลายของอารยธรรม ประเพณีที่น่าสนใจและโดดเด่น อย่างเส้นทางก่อนถึงประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งซึ่งมีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีความพร้อมในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สถาปัตยกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน

         วิธีการทำเส้นทางท่องเที่ยว เริ่มจากเก็บข้อมูลในพื้นที่ตั้งแต่การสำรวจ สอบถาม เก็บข้อมูลแบบภาคสนาม การศึกษาข้อมูลด้านเอกสารทั้งส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึก โดยมีการจัดกลุ่มประเภท และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว ตามรูปแบบเส้นทางเชิงวัฒนธรรม การออกแบบและทดลองเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เลือกผู้ที่ให้ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างดี และผู้ที่มีส่วนได้เสียปรัมาณ 50 คน เป็นผู้เข้าร่วมทดลองทำเส้นทางประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานอำเภอประโคนชัย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพในตำบล นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนโกย่างและนักเรียน ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : กิจกรรมปฏิบัติทำเส้นทางท่องเที่ยวตำบโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู