ID02_ชุมชนตำบลโคกย่าง กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยว,กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย
เขียนโดย นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์
ชื่อบทความ : ชุมชนตำบลโคกย่าง กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยว,กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์ (ประเภท ประชาชน)

1.กิจกรรม อบรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

         เมื่อวันที่ 18/10/2564 กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน สถานที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง โดยได้เชิญ ผู้นำชุมชนเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกย่าง ชาวบ้าน นักเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และ อ.จินตนา วัชรโพธิกร  หัวข้อในการอบรม และจัดการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

  1. กิจกรรมปฎิบัติทำเส้นทางท่องเที่ยว
  2. กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นนักสื่อสาร
  3. กิจกรรมแนวทาง ใช้สื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
  4. กิจกรรมปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์

             การจัดกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อยกระดับไปสู่ตำบลการท่องเที่ยวระดับชุมชนและเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของตำบลโคกย่าง
   รูปภาพประกอบ

2.กิจกรรม อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์

     เมื่อวันที่ 7/11/2564  มีการจัดกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลูกผัก สถานที่หมู่ 4 ศาลาประชาคมบ้านตาจรู๊ก
โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการเกษตรมาให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมชุมชนบ้านตาจรู๊กและชุมชนอื่นและ ผู้มีความสนใจเป็นจำนวนมาก
ในการอบรมมีการสอนทำปุ๋ยอินทรีย์เช่น

1.ปุ๋ยสังเคราะห์แสง
2.ปุ๋ยจุรินทรีย์จากหน่อกล้
3.ปุ๋ยหมักชีวภาพ
      ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์มีดังนี้

  1. ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น
  2. การดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
  3. กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
  4. การระบายอากาศของดินและรากพืชแผ่กระจายได้ดีขึ้น
  5. ดินค่อยๆปล่อยธาตุอาหารพืช และ ลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช

                 ในช่วงท้ายมีการอบรมการปลูกผักต่าง ๆ เช่นผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง เป็นต้น
     รูปภาพประกอบ

 

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู