ชื่อบทความ :  ID02 – กิจกรรมให้ความรู้สู่ชุมชน “ยกระดับการท่องเที่ยวและการทำปุ๋ยชีวภาพ”
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่


ID02 – กิจกรรมให้ความรู้สู่ชุมชน “ยกระดับการท่องเที่ยวและการทำปุ๋ยชีวภาพ”
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยว
       กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารความหมายผลิตภัณฑ์ เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน นักเล่าเรื่อง การพัฒนาการสื่อสารออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ของตำบลโคกย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับตำบลโคกย่างของเราไปสู่ตำบลการท่องเที่ยวระดับชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของตำบลโคกย่าง ได้รับเกียรติจาก อ.วันดี เธียรสวัสดื์กิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ครู และนักเรียนในตำบลโคกย่างเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้

กิจกรรมที่ 2 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
       ปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ ช่วยในการปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินเป็นอาหารแก่พืช
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ
การใช้ประโยชน์
1. ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น
2. เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
3. เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
4. การระบายอากาศของดินและรากพืชแผ่กระจายได้ดีขึ้น
5. ดินค่อยๆปล่อยธาตุอาหารพืชและลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช

หลักการใช้
1. ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลงปลูกผักทุกชนิดในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
2. พืชผักอายุเกิน 2 เดือน เช่น กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว แตง และฟักทอง ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพคุกกับดินรองก้นหลุม ก่อนปลูกผักประมาณ 1 กำมือ
3. ไม้ผลควรรองก้นหลุมด้วยเศษหญ้าใบไม้แห้ง ฟางและปุ๋ยหมักชีวภาพ 1-2 กิโลกรัม สำหรับไม้ผลที่ปลูกแล้วใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ แนวทรงพุ่ม 2 กก.ต่อ 1 ตารางเมตร แล้วคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้งหรือฟาง ควรใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 กำมือ


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู