ชื่อบทความ : กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


กิจกรรมที่1 การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน   
เนื่องด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน หรือประชาชนภายในตำบล ทางอาจารย์และทีมงานประจำตำบล ได้มีการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานและการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสรุปโครงการดังนี้เป็นการสรุปโครงการดังนี้

1.การแสดงผลดำเนินงานการพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในบูธนี้จะเป็นการนำเสนอเสื่อกกที่ชาวบ้านในตำบลทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในการย้อมสี

2.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การรับรองมาตรฐาน (อย/มผช.)

3.การสร้างและพัฒนา CREATIVE Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) โดยใช้ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฎิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต  เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19  และ กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ทำหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์ ในบูธนี้จะเป็นการนำเอาเเมสเเละผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอที่ผลิตเองมานำเสนอเเก่ชาวบ้าน

5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy ( การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร)
ในบูธนี้จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำการอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับใช้ในการดูแลพืชผักในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในชุมชน


กิจกรรมที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ศิริวรรณ ป้ายโคกสูง (อ.นิ่ม) มีการสอนเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ใน Facebook
เช่น
1. รูปแบบการโพสต์ขาย
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. การถ่ายภาพอย่างไรให้น่าสนใจ น่าซื้อ
4. การสร้างเพจเพื่อขายสินค้า “ชุมชนโคกย่าง”


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู