1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02 : การเสริมสร้างตลาดออนไลน์เพิ่มทักษะสร้างอาชีพ และการจัดนิทรรศการนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลโคกย่าง

ID02 : การเสริมสร้างตลาดออนไลน์เพิ่มทักษะสร้างอาชีพ และการจัดนิทรรศการนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลโคกย่าง

ชื่อบทความ : ID02 : การเสริมสร้างตลาดออนไลน์เพิ่มทักษะสร้างอาชีพ และการจัดนิทรรศการนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลโคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเจนจิรา ตระกูลรัมย์
ประเภท:  นักศึกษา

ID02 : การเสริมสร้างตลาดออนไลน์เพิ่มทักษะสร้างอาชีพ และการจัดนิทรรศการนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลโคกย่าง

กิจกรรมที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

ปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ได้ความรู้ที่ใหม่และเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้การทำการตลาด การค้าขายนั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านหรือว่ามีตลาดก็สามารถขายสินค้าได้  ทีมงานu2t ตำบลโคกย่างจึงได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ โดยได้มีการนำแนวทางหรือวิธีการสร้างตลาดออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบมาให้ชุมชนได้เรียนรู้และลองฝึกลงมือทำ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่คนสมัยใหม่นิยมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการนำรายได้เข้าสู่ชุมชน เช่น การสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊คโดยใช้ชื่อว่า ชุมชนโคกย่าง สำหรับนำเสนอผลลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่น่าสนใจภายในชุมชน แต่การที่จะทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ได้นั้นจะต้องมีความรู้ในการทำการตลาดพอสมควร จึงได้ความร่วมมือจากทีมงาน U2T และสมาชิกในชุมชนทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจ เพื่อให้หน้าเพจของเรามีการทำคอนเทนต์และการตลาดที่ดีและมีรายได้ที่ดีต่อไป

กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

นิทรรศการ หมายถึง การให้การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชม เป็นการจัดแสดงและนำโสตทัศนวัสดุรวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ผู้ชมสามารถสัมผัส เรียนรู้ ทดลองใช้ หรือมีกิจกรรมเสริมประกอบ นิทรรศการเป็นสื่อในการให้การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมให้บรรลุสู่เป้าหมายในเรื่องนั้น ๆ

  1. การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและลวดลายที่แปลกใหม่ การพัฒนาวิธีการย้อมสีกกโดยใช้สีจากพืช การนำเสื่อกกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กระเป๋า กล่องใส่กระดาษชำระ เป็นต้น

2. การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (อย./มผช.)

3. การสร้างและพัฒนาCreative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว) โดยการร่วมกันศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารการละเล่นหรือวัฒนธรรม ภายในชุมชนโคกย่างและนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดโปรแกรมสำหรับนักท่องที่ที่จะมาเยี่ยมชมหรือักผ่อนในชุมชน

4. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) ในกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบายอ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 และกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 โดยการทำหน้ากากผ้าป้อกันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ

5. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ในกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร) โดยการจัดอบรมวิธีการผลิตปุ่ยหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและการทำจุลิทรีย์สังเคราะห์แสง

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู