ชื่อบทความ: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ และกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวจิราพร ปิ่นประไมล์

ประเภท: บัณฑิตจบใหม่

การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์

การสร้างอาชีพในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางในการนำเสนอให้ผู้คนได้รู้จักและสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือชุมชน ในการที่ชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนชนทางผ่านมิได้มีคความน่าสนใจในการท่องเที่ยว ทางโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของชุมชน จึงมีการทำกิจกรรมให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้คนในชุมชนได้แสดงศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวยกตำบลโคกย่างเป็นตัวเลือกในแผนการท่องเที่ยว

ทางโครงการจึงมีการให้ความรู้ชุมชนการทำเพจเว็บไซต์เฟซบุ๊ก “ชุมชนโคกย่าง” โดยในเพจมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนในชุมชน เช่น ข้าวเกรียบจากเห็ด กระเป๋าสานจากกก เป็นต้น และให้ความรู้การทำให้เพจน่าสนใจโดยให้แอดมินหรือผู้ดูแลเพจอัปเดตความเคลื่อนไหวในชุมชนสม่ำเสมอ ทั้งในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจมากที่สุด

การจัดนิทรรศการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินมาถึงกิจกรรมสุดท้ายในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นสินค้าที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีทั้งหมด 5 นิทรรศการ ดังนี้

1. เสื่อกก  เรื่องราวการยกระดับจากเสื่อกกในชุมชนสู่สินค้า OTOP การพัฒนาวัสดุธรรมชาติในการย้อม การพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ของเสื่อกก ซี่งเป็นการพัฒนาเสื่อกกในชุมชนให้มีความสวยงามและหลากหลาย

2.การเพาะเห็ด ยกระดับการเพาะเห็ดโดยการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ด จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีการเสนอในนาม “จะเออร” นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีแนวคิดต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอื่นในรูปแบบอาหารแปรรูปจากเห็ด

3.การท่องเที่ยว ให้ความรู้การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ร่วมถึงวัฒนธรรม อาชีพ อาหาร ให้แก่คนในชุมชนได้นำเสนอได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถประชาสัมพันธ์คนต่างถิ่นหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้สถานที่ท่องเที่ยวจุดเด่นของตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

4.มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การร่วมมือกับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์เจลแอลกฮอลล์สำหรับล้างมือ การให้ความรู้การป้องกันและการใช้ชีวิตกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น

5.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับใช้ในการดูแลพืชผักในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในชุมชน

การต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน

คนในชุมชนมีความคิดเห็นในการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากทรัพยาการในชุมชน เช่น การทำบะหมี่จากเห็ด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากข้าวเกรียบเห็ด การพัฒนาการทำเสื่อกกโดยการใช้สีธรรมชาติโดยแท้จริง

ทั้งนี้ คนในชุมชนต่างให้ความสนใจและยินดีกับการที่โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความสำคัญกับชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แม้เป็นเพียงชุมชนทางผ่าน แต่ทางโครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับชุมชน ทำให้ทางชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ไม่ปล่อยให้สูญเปล่าหรือให้ประโยชน์เฉพาะคนในชุมชน แต่กลับมีความภูมิใจมากขึ้นหลังจากทางโครงการเข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทมากขึ้นทั้งในและนอกชุมชน

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู