ชื่อบทความ : กิจกรรมนิทรรศการของดีตำบลโคกย่างและการเพิ่มทักษะการขายในโลกออนไลน์

ชื่อพื้นที่ :  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :  กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ

 

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและทักษะการตลาดออนไลน์  การเพิ่มทักษะในชุมชนครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นั่นคือ การขายในตลาดออนไลน์ เพราะเป็นการขยายตลาดที่รวดเร็ว เป็นที่รู้จักง่าย ทำให้มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ทางทีมงานได้มีการแนะนำแนวทางในการตลาดออนไลน์หลายรูปแบบ เช่น การสร้างเฟสบุ๊คส่วนตัว สร้างเพจของตำบล รูปแบบการโพสต์ขาย ภาพถ่ายที่น่าสนใจ  เพื่อนำเสนอสินค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมต่างๆในชุมชน ในตำบล ที่น่าสนใจ เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลไปในตัว

  

ภาพประกอบ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและทักษะการตลาดออนไลน์

 

กิจกรรมที่ 2 : การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการมีดังนี้

1.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การรับรองมาตรฐาน (อย/มผช.)

3.การสร้างและพัฒนา CREATIVE Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) โดยใช้ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฎิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 และ กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ทำหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์

5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร)

   

   

ภาพประกอบ : การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับชุมชน โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

——————————————————————————————————————————————

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู