ชื่อบทความ : นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง (บัณฑิตจบใหม่)

 การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
        ชื่อโครงการ “การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ID02)” ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลับ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางอาจารย์และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อาทิเช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

บูธที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) (เสื่อกก)
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

บูธที่ 2 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) (เห็ด)
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (อช/มผช)

บูธที่ 3 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
กิจกรมมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์
– เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

บูธที่ 4 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะ ตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพของคนในตำบล เพิ่มภูมิคุ้มกันด้าน COVID-19

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ทำหน้ากากฝ้าป้องกันเชื้อโรค

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดส้อมชุมชน
– ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะร่วมกับชุมชนจิตอาสา

บูธที่ 5 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
กิจกรรมอบรมหนุนเริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือ/การปลูกผักปลอดสารพิษ

ภาพกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู