1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID02-กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02-กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                     ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

กิจกรรม “การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแล ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน  เป็นการสรุปโครงการดังนี้

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่

2.การสร้างและพัฒนา Creative Economy

3.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy

ภาพประกอบ

กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์”

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ศิริวรรณ ป้ายโคกสูง (อ.นิ่ม) มีการสอนเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ใน Facebook  เช่น
1. รูปแบบการโพสต์ขาย
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. การถ่ายภาพอย่างไรให้น่าสนใจ น่าซื้อ
4. การสร้างเพจเพื่อขายสินค้า “ชุมชนโคกย่าง”

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู