ชื่อบทความ : อบรมเพิ่มทักษะการขายออนไลน์ และกิจกรรมนิทรรศการยกระดับผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกย่าง

ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

ข้าพเจ้าและทีมงาน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและทักษะการตลาดออนไลน์ ให้คนในชุมชน โดยมองเห็นว่า ในชุมชนตำบลโคกย่างนั้น มีผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ที่สามารถนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำเกษตร นั่นคือ เสื่อกก ข้าวเกรียบเห็ด ที่ทางทีมงานได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าซื้อและถูกสุขลักษณะ โดยการเพิ่มตลาดนั่นคือการขายในตลาดออนไลน์ ทีมงานได้แนะนำแนวทางโดยการทำเพจเฟสบุ๊ค เฟสบุ๊คส่วนตัว รูปภาพ การโพสต์ที่น่าสนใจเป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางเพื่อก่อเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

   

 

ภาพประกอบ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและทักษะการตลาดออนไลน์

 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

1.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

ภาพประกอบ : ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

2.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การรับรองมาตรฐาน (อย/มผช.)

 

 

 

ภาพประกอบ : การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด

3.การสร้างและพัฒนา CREATIVE Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

ภาพประกอบ : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน

4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) โดยใช้ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฎิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 และ กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ทำหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์

 

 

ภาพประกอบ : ทำหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์

 

5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร)

 

 

ภาพประกอบ : การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร

 

—————————————————————————————————————————————————

 

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู