1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02_กิจกรรม“การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การพัฒนา เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์”

ID02_กิจกรรม“การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การพัฒนา เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์”

ID02_กิจกรรม“การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ การพัฒนา เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์”
เขียนโดย นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์
ชื่อบทความ : กิจกรรม“การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ การพัฒนา เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์”
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์ (ประเภท ประชาชน)

กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        โครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่างได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน   ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสรุปโครงการดังนี้

     1.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

     รูปภาพประกอบ

     2.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การรับรองมาตรฐาน (อย/มผช.)
     รูปภาพประกอบ

     3.การสร้างและพัฒนา CREATIVE Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
          รูปภาพประกอบ

     4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) โดยใช้ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฎิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19  และ กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ทำหน้ากากผ้าป้องันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ ร่วมกับชุมชนจิตอาสา
           รูปภาพประกอบ

       5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy ( การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร)
        รูปภาพประกอบ

 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์
             โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ศิริวรรณ ป้ายโคกสูง (อ.นิ่ม) มีการสอนเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ใน Facebook  เช่น
               1.รูปแบบการโพสขาย
               2.กลุ่มเป้าหมาย
3. การถ่ายภาพอย่างไรให้น่าสนใจ
               4. รวมถึงลองทำเพสชื่อชุมชนโคกย่าง ในFacebook

  รูปภาพประกอบ

       ประมวลภาพผู้เข้าร่วมอบรม   

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด

อื่นๆ

เมนู