1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานของทีมงานU2Tและชุมชน ร่วมสนทนาถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนตำบลโคกย่าง

ID02กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานของทีมงานU2Tและชุมชน ร่วมสนทนาถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนตำบลโคกย่าง

ชื่อบทความ:ID02กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานของทีมงานU2Tและชุมชน ร่วมสนทนาถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนตำบลโคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:  นาย ปรีชา มะลิซ้อน
ประเภท :  ประชาชน 


กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาชาวU2Tและชุมชนตำบลโคกย่างได้ร่วมมือร่วมใจที่จะยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนจึงช่วยกันพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง ให้เป็นที่ต้องการของตลาด เช่นการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก โดยใช้สีจากธรรมชาติ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เห็ดการทำข้าวเกรียบเห็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น
โครงการ “การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ID02)” ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลับ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางอาจารย์และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น

  1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)(เสื่อกก)
  2. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) (เห็ด)
  3. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
  4. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
  5. และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

 1 การแสดงผลดำเนินงานการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) (เสื่อกก)

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกเพิ่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รูปภาพประกอบ

 

 2 การแสดงผลงานการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) (เห็ด)

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด

รูปภาพประกอบ

 3 การแสดงผลงานการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

กิจกรมมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์
เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

รูปภาพประกอบ

4 การแสดงผลงานการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะ ตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพของคนในตำบล เพิ่มภูมิคุ้มกันด้าน COVID-19

รูปภาพประกอบ

5 การแสดงผลงานการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

กิจกรรมอบรมหนุนเริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือ/การปลูกผักปลอดสารพิษ

รูปภาพประกอบ


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู