ชื่อบทความ : ID02 : การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์  และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสุนารี สลาประโคน
ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่

ID02 : การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์  และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อออนไลน์กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อสังคมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ โดยได้มีการนำแนวทางหรือวิธีการสร้างตลาดออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบมาให้ชุมชนได้เรียนรู้และลองฝึกลงมือทำ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการนำรายได้เข้าสู่ชุมชน เช่น การสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊คโดยใช้ชื่อว่า ชุมชนโคกย่าง สำหรับนำเสนอผลลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่น่าสนใจภายในชุมชนโดยความร่วมมือจากทีมงาน U2T และสมาชิกในชุมชนทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจเพื่อให้สมารถอัพเดตความเคลื่อนไหวในชุมชนได้ตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

  1. การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและลวดลายที่แปลกใหม่ การพัฒนาวิธีการย้อมสีกกโดยใช้สีจากพืช การนำเสื่อกกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กระเป๋า กล่องใส่กระดาษชำระ เป็นต้น
  2. การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (อย./มผช.)
  3. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว) โดยการร่วมกันศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารการละเล่นหรือวัฒนธรรม ภายในชุมชนโคกย่างและนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดโปรแกรมสำหรับนักท่องที่ที่จะมาเยี่ยมชมหรือักผ่อนในชุมชน
  4. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) ในกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 และกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 โดยการทำหน้ากากผ้าป้อกันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ
  5. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy ( การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ในกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร) โดยการจัดอบรมวิธีการผลิตปุ่ยหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและการทำจุลิทรีย์สังเคราะห์แสง

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู