ชื่อบทความ : ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาพัฒนาชุมชน
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้ 
1.จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทางอาจารย์ผู้ดูแลตำบลโคกย่างและทีมงาน ได้ประชุมออนไลน์นัดหมาย ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนบ้านโคกย่าง เช่น การกวาดทำความสะอาดทาง,เก็บขยะรอบๆบริเวรโรงเรียน,ถูพื้นอาคารเรียน เป็นต้น

ภาพกิจกรรม

 

2.ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลลงในแอพ U2T
ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลบ้านเก็ม หมู่5 และ บ้านโคกสูง หมู่6 โดยเก็บตามหัวข้อที่แอพกำหนดให้เก็บเพิ่มเติม เช่น ผู้ที่ย้ายกลับ
บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด  ข้อมูลเกษตรกร  ข้อมูลร้านอาหาร  พืชในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูล จากผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคนในชุมชน 

ภาพกิจกรรม

 

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู