ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวชุติพร  โพยประโคน

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวชุติพร  โพยประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

– เข้าร่วมรับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team

ภาพประกอบ

– ร่วมกิจกรรมทำความดีอาสาพัฒนาโรงเรียนโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นกิจกรรมร่วมทำความดีโดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโคกย่าง ไม่ว่าจะเป็นการวาดบริเวณอาคาร กวาดใบไม้ตามถนน เช็ดโต๊ะภายในโรงอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลโคกย่างตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ภาพประกอบ

– ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T

นักศึกษา  ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องเก็บ ได้แก่

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • ที่พัก / โรงแรม

ภาพประกอบ

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู