ชื่อบทความ : เก็บข้อมูล U2T และจิตอาสาทำความสะอาด
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง (บัณฑิตจบใหม่)

       ข้าพเจ้า นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  งานที่ได้รับหมอบหมายงานในเดือนนี้ เก็บข้อมูลลงในแอพ U2T ข้อมูลที่เก็บมีหลายด้าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลด้านที่พักและโรงแรม ข้อมูลเกีี่ยวกับร้านอาหาร ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประจำถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับพื่ชในท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกัยสัตว์ในท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

จิตอาสาทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทางผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโคกย่าง ครูโรงเรียนบ้านโคกย่าง นักเรียนและประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดตา

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู