ID02_กิจกรรมมอบถุงยังชีพ และ กิจกรรมจิตอาสา ภาวะการณ์ช่วงระบาดโควิด  19
เขียนโดย นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์
ชื่อบทความ :กิจกรรมมอบถุงยังชีพ และ กิจกรรมจิตอาสา ภาวะการณ์ช่วงระบาดโควิด 19
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์ (ประเภท ประชาชน)

กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมมอบถุงยังชีพ

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (วันแม่แห่งชาติ) นำโดยอาจารย์วีระ เนตราทิพย์ คณะบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ ทีมงาน ได้นำถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ ถุงมือ  มอบให้ศูนย์กักตัว (LOCAL QUARANTINE) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้กักตัว
        เนื่องจากภายใต้ภาวะการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังระบาดหนัก ทางจังหวัดฯจึงมีนโยบายรับคนบุรีรัมย์กลับบ้าน ตำบล     โคกย่างมีชาวบ้านและแรงงานที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องเข้ากักตัวที่ศูนย์กักตัว 2 ที่ คือ 1.ศาลาประชาคม หมู่ 2 และ 2.โรงเรียน  บ้านโคกย่าง

กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

        ทางคณะอาจาย์ที่ปรึกษาประจำตำบลบ้านโคกย่าง และ ทีมงาน ร่วมกับคุณครู นักเรียน ชาวบ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์  สถานที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง หมู่ 2   โดยร่วมกัน ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเรียน   โรงอาหาร  เก็บขยะบริเวณถนน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม  ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากท่านผู้อำนวยการ  ลำดวน ทุยประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกย่าง

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู