ชื่อบทความ: รวมพลังร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชน ตำบลโคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:  นาย ปรีชา มะลิซ้อน

ประเภท :  ประชาชน 


“แนวทางปฏิบัติงาน”

        ” U2T”

จากสถานการณ์โควิด19 ที่กำลังระบาดทั่วประเทศและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่งตามที่หน่วยงานต้นสังกัดประจำตำบลโคกย่างได้รับมอบหมายภารกิจให้กับคณะทีมงานประจำตำบลโคกย่าง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแอพฟลิเคชั่น U2T ตามหัวข้อเป้าหมายที่มีในแอพฟลิเคชั่น เช่น ข้อมูลอาชีพเกษตรกร การปลูกพืชในท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำ ร้านอาหาร สถานที่ถ่องเที่ยว ที่พักโรงแรม เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

       

ภารกิจจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตำบลโคกย่าง

จากทางคฌะอาจาร์ยและทีมงานประจำตำบลโคกย่าง ได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ ตามแนวทางของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลคือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในตำบลโคกย่าง ซึ่งทางคณะอาจาร์ยและทีมงานได้ประชุมออนไลน์และแสดงความคิดเห็นกันว่าจะเข้าไปพัฒนา ที่โรงเรียนโคกย่าง ทางคณะอาจาร์ยได้ติดต่อประสานงานกับคณะครูของโรงเรียนโคกย่างเรื่องที่จะเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ซึ่งทางคณะครูประจำโรงเรียนโคกย่างได้ตอบรับและยินดีกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี จากนั้นทางคณะอาจาร์ยและทีมงานได้เดินทางไปที่โรงเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด กิจกรรมที่ได้ช่วยกันทำ เช่น การกวาดพื้นรอบๆบริเวณอาคารโรงเรียน ถูพื้นอาคารของโรงเรียน จัดเก็บเช็ดถูโต๊ะเก้าอี้ ที่โรงอาหารของโรงเรียน และติดแผ่นป้ายการรณรงค์การฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

     

     

      


          โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

         ชื่อโครงการ : การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู