ชื่อบทความ : กิจกรรมอบรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายชวิน โกสีนาม (บัณฑิตจบใหม่)


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (อย.มผช)
         เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิด 19  ที่กำลังระบาดทั่วประเทศ ทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีอุปสรรคในการลงพื้นที่ต่างๆในการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มการอบรม เพื่อไม่ให้มีจำนวนผู้อบรมมากเกินไป เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด 19 การอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัทฑ์ชุมชนนั้น ชุมชนบ้านโคกย่างนั้นมีผลิตภัณฑ์ชุมชนแตกต่างกันไปแต่ล่ะพื้นที่ เช่น เสื่อกก,เห็ด เป็นต้น  ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนโคกย่าง  นั้นมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ เพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน


การติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก
                 ผลิตภัณฑ์เสื่อกกนั้น เป็นงานฝีมือที่จะต้องใช้ระยะเวลาและความชำนาญในการทำ มีลวดลายแตกต่างกันไปดังนั้นจึงมีการติดตามผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เพื่อยกระดับผลิฑ์ภัณฑ์ชุมชน

 

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู