ชื่อบทความ : กิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                                                            ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ

           เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลำบากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ทางคณะทีมงานจากโครงการ U2T จึงจำเป็นต้องเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดกิจรรมอบรมในครั้งนี้ต้องจัดแบบออนไลน์โดยระบบ Google Meet โดยคนในชุมชนร่วมอบรมที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตะโก ม.7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในการอบรมครั้งนี้ก็แบ่งเป็น 2 กิจกรรมด้วยกันคือ                                         

– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์                     

– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช)

สรุปพอสังเขป : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) คือข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะ อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือ เครื่องหมายการรับรองคุณภาพที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการให้การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม มผช.

หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                                           

1.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)                         

2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.)                                           

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  97/7 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000       

โทร 044-612934 ต่อ 401- 404      

ในขั้นตอนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้ระยะเวลาดำเนินการ 49 วัน

  

  

ภาพประกอบ : กิจกรรมอบรมออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกกในครั้งนี้ เพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชนว่า อยากให้ทีมงาน จาก U2T ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกอย่างไร และต้องการให้ทีมงานช่วยเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการขายช่องทางไหนบ้าง เพื่อเป็นการติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก ว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนมากน้อยเพียงใดในอนาคต

ภาพประกอบ : ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

——————————————————————————————————

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู