ชื่อบทความ: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช.)
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี (บัณฑิตจบใหม่)


                                                   การติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก
          จากกิจกรรมครั้งก่อน ทางทีมงานและอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโคกย่างได้มีการติมตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก
และการแปรรูปเห็ด ซึ่งได้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และได้มีการทำลวดลายของการทอเสื่อ มีการยกลายตามที่ได้
ให้ลวดลายมาแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงมีการติดตามผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เพื่อยกระดับผลิฑ์ภัณฑ์ชุมชน
รูปภาพกิจกรรม

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
   คือข้อกำหนด คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564 ดิฉันและทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) โดยมีอาจารย์ประจำตำบลและวิทยากรให้ความรู้ทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
การนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและการพัฒนา    คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง ทั้งด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในตำบล
โคกย่างด้านรายได้มากขึ้นมีผลิตภัณฑ์มาตรฐานและยกระดับได้สูงยิ่งขึ้น

ประโยชน์ ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความลอดภัย
2.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ

3.ผู้ซื้อ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
4.สร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือ
5.เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น
รูปภาพกิจกรรม

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

     

 

 

 

อื่นๆ

เมนู