ชื่อบทความ : ID02 – การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความนางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์

ประเภทนักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน ..2564 มีดังนี้

–  11 กันยายน ..2564 มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ชาวบบ้าน สมาชิกกลุ่มทอเสื่อ กลุ่มเพาะเห็ด เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าภายในชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน(อย.มผช)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน เป็นข้อกำหนดที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับสภาพการผลิตของชุมชน เครื่องหมาย มผช. ให้การรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) โดยจะมีเงื่อนไขการรับรอง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และต่างจากการให้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสมอ. จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

     ประโยชน์ที่ได้รับจาก มผช
1.
ผู้ทำผลิตภัณฑ์ได้เข้าใจกระบวนการ และการทำสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สินค้าคุณภาพสม่ำเสมอ

3. สินค้าเป็นที่ต้องการ

4. สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าคัดเลือก OTOP Product Champion (ระดับดาว)

5. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

  “วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ ลูกค้า ผู้บริโภค
 4. ช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาด สามารถเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 5. ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 6. ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้
 7. ออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ของสินค้า เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไไวรัส covid-19 ทางคณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลมีความจำเป็นต้องจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายชุมชนภายในตำบลโคกย่างเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาสาระ ในการจัดการอบรมดังนี้

 1. ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มผู้เข้าอบรมในชุมชน
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของบรรจุภัณฑ์อาหารแก่กลุ่มผู้เข้าอบรมในชุมชน
 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์
 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ตราสินค้า โลโก้แก่ผู้เข้าอบรม

ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู